ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
Get Adobe Flash player


กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน 
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

บทบาทหน้าที่

1. วิเคราะห์นโยบายกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เขตบริการสุขภาพ และปัญหาสุขภาพของพื้นที่ในเขตบริการสุขภาพ เพื่อจัดทำแผนของหน่วยงานและแผนพัฒนาองค์กร

2. กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนงาน งบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอนามัย

3. ประสานและชี้แจงการทำงานกับภาคีเครือข่ายขององค์กร

4. ร่วมปฏิบัติการและบูรณาการแผนของศูนย์

5. จัดระบบการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และการประเมินผลแผนงาน/โครงการขององค์กร

6. กำกับการจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการขององค์กร

7. จัดทำระบบข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

8.  กำหนดทิศทางการศึกษาวิจัย และบริหารการใช้ประโยชน์งานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายขององค์กร

9. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากรทุกระดับ

10. จัดหา พัฒนา บริหาร รักษาความปลอดภัยและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานและเชื่อมโยงกรมอนามัย

11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง