ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
Get Adobe Flash player


งานข้อมูล

 รายงานประจำปี ศูนย์อนามัยที่ 9

 ตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2562 ไม่พบไฟล์ในฐานข้อมูล(click)
2561 พบไฟล์ทั้งหมด 3 ไฟล์ (Click)
2560 พบไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์ (Click)
2559 พบไฟล์ทั้งหมด 2 ไฟล์ (Click)
2558 พบไฟล์ทั้งหมด 3 ไฟล์ (Click)
2557 ตัวชี้วัด ปี 57
2556 ตัวชี้วัด ปี 56
2555 ตัวชี้วัด ปี 55
2554 ตัวชี้วัด ปี 54

 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานเฝ้าระวัง

งานเฝ้าระวัง
Rapid Survey ปี 2562 ไม่พบไฟล์ในฐานข้อมูล
Rapid Survey ปี 2561 ไม่พบไฟล์ในฐานข้อมูล
Rapid Survey ปี 2560 ไม่พบไฟล์ในฐานข้อมูล
Rapid Survey ปี 2559 ไม่พบไฟล์ในฐานข้อมูล
Rapid Survey ปี 2558 Click
Rapid Survey ปี 2557 Click
Rapid Survey ปี 2556 Click