Monday, June 6, 2011     17:19
More Website Templates at TemplateMonster.com!
 


รายละเอียด

ค่ายส่งเสริมสุขภาพ

        คุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่มั้ย ที่ใส่ใจในสุขภาพ การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกท่านปรารถนา เพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ทางของเราจึงจัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพดีโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

1. ค่ายป้องกันภาวะสมองเสื่อม(อัลไซเมอร์)

2. ค่ายป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อม

3. ค่ายป้องกันภาวะหลอดเลือดสมอง

4. ค่ายอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 

4. ค่ายอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)

        อีก 10 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะกลายเป็น สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Age Society) และมีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งประสบปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีภาวะทุพพลภาพ พิการ ขาดผู้ดูแล  เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมพร้อมรับปัญหาดังกล่าว ทาง ศูนย์อนามัยที่  5 นครราขสีมา จึงจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

        มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง

ระยะเวลา

        อบรม 30 ชั่วโมง ทฤษฎี 22 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติ 8 ชั่วโมง (ปรับปรุงจาก หลักสูตร 70 ชั่วโมง ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย)

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

        ผู้เข้าร่วมอบรมต้องชำระค่า ลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
        ผู้ที่มีความประสงค์เข้าพักที่ ศูนย์อนามัยที่ 5 สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ (พักได้ 20 ท่าน/คืนละ 200 บาท)

รูปแบบ/วิธีการสอนบรรยาย(ภาคทฤษฎี) ,สาธิต/ฝึกปฏิบัติ

ภาพกิจกรรม