Monday, June 6, 2011     17:19
More Website Templates at TemplateMonster.com!
 


รายละเอียด

ค่ายส่งเสริมสุขภาพ

        คุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่มั้ย ที่ใส่ใจในสุขภาพ การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกท่านปรารถนา เพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ทางของเราจึงจัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพดีโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

1. ค่ายป้องกันภาวะสมองเสื่อม(อัลไซเมอร์)

2. ค่ายป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อม

3. ค่ายป้องกันภาวะหลอดเลือดสมอง

4. ค่ายอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 

2. ค่ายป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อม

        ข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of the Knee)เป็นภาวะที่ข้อเข่าผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน เกิดการเสื่อมของข้อ ทำให้มีการงอกของกระดูกเวลาเดินจะเจ็บข้อ มีการผิดรูปของข้อเข่า โรคข้อเข่าเสื่อมมักพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดความทรมานแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง คุณภาพชีวิตลดลง และทำให้โรคอื่นๆกำเริบ เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เนื่องจากออกกำลังไม่ได้ 
        ในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมให้หายขาดได้ จุดมุ่งหมายในการรักษาทุกวิธีก็คือ ลดอาการปวด ทำให้เคลื่อนไหวข้อได้ดีขึ้น ป้องกันหรือแก้ไขการผิดรูปร่างของข้อ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ การกินยาแก้ปวด หรือ การผ่าตัด ถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ ถ้าผู้ป่วยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน และไม่บริหารข้อเข่า ด้วยเราเข้าใจในจุดนี้จึงจัดกิจกรรมเข้าค่ายป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อม เพื่อเป็นการช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และทราบถึงวิธีการป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมได้ จึงจัดกิจกรรมดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

        ผู้ที่สนใจ ประชาชนทั่วไป  ผู้ป่วยสมองเสื่อม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

        สอบถามได้ที่ 044-305131 ต่อ 118 งานผู้สูงอายุ

รูปแบบ/วิธีการสอนบรรยาย(ภาคทฤษฎี) ,สาธิต/ฝึกปฏิบัติ

ภาพกิจกรรม