Monday, June 6, 2011     17:19
More Website Templates at TemplateMonster.com!
 


รายละเอียด

ค่ายส่งเสริมสุขภาพ

        คุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่มั้ย ที่ใส่ใจในสุขภาพ การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกท่านปรารถนา เพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ทางของเราจึงจัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพดีโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

1. ค่ายป้องกันภาวะสมองเสื่อม(อัลไซเมอร์)

2. ค่ายป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อม

3. ค่ายป้องกันภาวะหลอดเลือดสมอง

4. ค่ายอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 

1. ค่ายป้องกันภาวะสมองเสื่อม(อัลไซเมอร์)

        ภาวะสมองเสื่อม หรือโรคสมองเสื่อมเป็นผิดปกติที่สมองทำงานด้อยลงจากเดิมจนมีผลกระทบต่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตของบุคคลนั้นๆ สมองเสื่อมทำให้ความรอบรู้ ความเฉลียวฉลาด ความคิด การตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงไปในทางลดลง  นอกจากนี้ปัญหาสำคัญที่พบในผู้ป่วยสมองเสื่อมมี 2 ประการ คือ ปัญหาความจำและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ซึ่งพบว่าผู้ป่วยจะมีการสูญเสียความจำระยะสั้นก่อนแล้วจึงสูญเสียความจำระยะยาว ซึ่งในเรื่องความจำนั้นจะเป็นปัญหาต่อการดูแลและมักทำให้เกิดการทะเลาะกับสมาชิกในครอบครัว เช่น วางอะไรไว้แล้วจำไม่ได้ ผู้ป่วยก็จะโทษผู้อื่นว่าขโมยไป จึงมีความหวาดระแวงหรือแสดงพฤติกรรมความโกรธออกมา และที่พบได้อีกกรณีก็คือ การลืม โดยพบว่าผู้ป่วยจะมีการถามซ้ำๆ  หรือทำกิจกรรมซ้ำๆ ทั้งนี้เนื่องจากการสูญเสียความจำ ส่งผลให้ผู้ดูแลเกิดความรำคาญ วิตกกังวลได้ รวมถึงปัญหาที่พบบ่อยได้แก่การสูญเสียความสามารถในการในการดูแลตนเองและการทำกิจวัตรประจำวัน ตลอดจนความสามารถในการตัดสินใจทำให้เป็นภาระแก่ผู้ดูแลและครอบครัวอย่างยิ่งที่ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ (สุทธิชัย จิจะพันธ์กุล, 2546)  จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทั้งผู้สูงอายุ ผู้ดูแลอย่างมากในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านจิตใจเพราะทำให้เกิดความเครียดที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จนบางครั้งอาจเกิดภาวะซึมเศร้าได้ ทางโรงพยาบาลของเราจึงจัดให้มีการเข้าค่ายสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

        ผู้ที่สนใจ ประชาชนทั่วไป  ผู้ป่วยสมองเสื่อม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

        สอบถามได้ที่ 044-305131 ต่อ 118 งานผู้สูงอายุ

รูปแบบ/วิธีการสอนบรรยาย(ภาคทฤษฎี) ,สาธิต/ฝึกปฏิบัติ

ภาพกิจกรรม