ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
Get Adobe Flash player


งานพัฒนาวิชาการ (Click)

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 เอกสารประกอบการประชุม (คลินิกวิจัยครั้งที่ 6/2558) 
 เอกสารประกอบการประชุม (คลินิกวิจัยครั้งที่ 6/2558) 
 เอกสารประกอบการประชุม (คลินิกวิจัยครั้งที่ 5/2558
 เอกสารประกอบการประชุม (คลินิกวิจัยครั้งที่ 5/2558
 เอกสารประกอบการประชุม (คลินิกวิจัยครั้งที่ 4/2558)
 เอกสารประกอบการประชุม (คลินิกวิจัยครั้งที่ 4/2558)
 เอกสารประกอบการประชุม (คลินิกวิจัยครั้งที่ 4/2558)
 เอกสารประกอบการประชุม (คลินิกวิจัยครั้งที่ 4/2558)
 สรุปการประชุมคลินิกวิจัยครั้งที่ 3/2558 (23/02/2558)
 เอกสารประกอบการประชุม คลินิกวิจัยครั้งที่ 3/2558 (23/02/2558)
 เอกสารประกอบการประชุม คลินิกวิจัยครั้งที่ 2/2558 (30/01/2558)
 ตัวอย่างการเขียนเอกสารแนะนำสำหรับอาสาสมัคร(สำหรับผู้ปกครอง)
 ตัวอย่างการเขียนเอกสารแนะนำสำหรับอาสาสมัคร(สนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่)
 ตัวอย่างการเขียนเอกสารแนะนำสำหรับอาสาสมัคร(การสนทนากลุ่ม)
 วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures) จริยธรรมการวิจัยกรมอนามัยฉบับที่ 1.1
 ข้อมูลความรู้จริยธรรมการวิจัย
 การขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนในโครงการวิจัยกรมอนามัย
 เอกสารประกอบการประชุม (ทำแนวคิดให้เป็นงานวิจัย) 18/12/57
 หลักเกณฑ์ขั้นตอน
 สรุปผลงานที่ใช้ในการประเมิน
 ว157 กค52 เกณฑ์ประเมิน พวช
 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
 การนับระยะเวลาเกื้อกูล