ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
Get Adobe Flash player


งานพัฒนาวิชาการ (Click)

ผลงานวิชาการ

สภาวะสุขภาพผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา (27_12_2561) 
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวสันธนี ชโลปถัมภ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
รูปแบบการดำเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม A2IM เขตสุขภาพที่ 9(26/09/2561) 
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวสรลักษณ์ รามโกมุท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เขตนครชัยบุรินทร์(26/09/2561)
    (ผู้นำเสนอ : นางศิริภาพร ภูโยฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
การศึกษาสถานการณ์ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (25_09_2561)
    (ผู้นำเสนอ : ชุตินันท์ แต่งแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
วิจัยประเมินผลการจัดการกลยุทธ์ กรอบงาน(Blueprint for change) ทศวรรษพัฒนาคุณภาพบริการ (ปี 2550-2559) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พันธกิจ เมืองไทยแข็งแรงเขตสุขภาพที่ 9 (ปี 2550-2572)(09/07/2561)
    (ผู้นำเสนอ : สุขุมาล พัฒนเศรษฐานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ)
การศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน 6-12 ปี เขตสุขภาพที่ 9 (04/ 04 2561)
    (ผู้นำเสนอ : นางณิชกมล กรึ่มพิมาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
สภาวะสุขภาพผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ปี 2560 (15/03/2561)
    (ผู้นำเสนอ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวสันธนี ชโลปถัมภ์)
ภาวะโภชนาการของผุ้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา(09/01/2561)
    (ผู้นำเสนอ : นพ.นิธิรัตน์ บุญตานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ)
การศึกษาสถานการณ์ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (27/12/2560)
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวชุตินันท์ แต่งแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
    (ผู้นำเสนอ : นางสาคร บุญสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองของประชากรผู้สูงอายุที่มารับบริการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงตารางสี (color chart)
    (ผู้นำเสนอ : นายสิทธิชัย จำปาศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
สำรวจภาวะสุขภาพตามตัวชี้วัดกรมอนามัย : มารดาและทารกเขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ2556
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวนาตยานี เซียงหนู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชายและหญิงวัยทองที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5
    (ผู้นำเสนอ : นางสินีนารถ โรจนานุกูลพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวนิตย์ติญา ดวงใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาการของเด็กในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปี 2556
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
เมตาบอลิกซินโดรมของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวกาญจนรัตน์ หาญทองหลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : วาริษา โตแทนสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในเขตนครชัยบุรินทร์
    (ผู้นำเสนอ : กันทิมา เหมพรหมราช ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ต้นทุนการอบรมดูแลผู้สูงอายุ เขตนครชัยบุรินทร์ ปี 2556
    (ผู้นำเสนอ : แสงนภา อุทัยแสงไพศาล นายแพทย์ชำนาญการ)
สถานการณ์และผลการรักษาภาวะโลหิตจางในคลินิกสุขภาพเด็กดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : วีณา มงคลพร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่
    (ผู้นำเสนอ : ศมกานต์ ทองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
แนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
    (ผู้นำเสนอ : กัญญา เมินกระโทก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อลดภาวะอ้วนลงพุง
    (ผู้นำเสนอ : นันทิชา แปะกระโทก พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)
การศึกษาสถานการณ์ภาวะอ้วนลงพุงของผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยการตรวจสุขภาพประจำปีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2554
    (ผู้นำเสนอ : ขวัญจรรย์ฉัตร รุ่งโรจน์มณีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)
การศึกษาความสัมพันธ์ของเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินอัตโนมัติรุ่น VARIANT II
    (ผู้นำเสนอ : รวิวรรณ พวงพฤกษ์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ)
พฤติกรรมการบริโภคเกลือหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนและยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ ในจังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
    (ผู้นำเสนอ : วันเฉลิม วรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)
การศึกษาโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย จังหวัดนครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : นพวรรณ หมื่นน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14
    (ผู้นำเสนอ : สุจิตรา สุมนนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
การสำรวจความครอบคลุมการได้รับบริการส่งเสริมตามกลุ่มวัย ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ปีงบประมาณ 2555
    (ผู้นำเสนอ : จรรยา บุญชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : จินตนา ปลัดครบุรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขที่มีต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
    (ผู้นำเสนอ : ภัทรภร สุราเสถียรกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
การพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังแผนกผู้ป่วยใน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
    (ผู้นำเสนอ : นารีรัตน์ สุรพัฒนชาติ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)
การศึกษาสถานการณ์ความเสื่อมของระบบประสาทบริเวณเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
    (ผู้นำเสนอ : ธิดารัตน์ คงธนกิตติ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)
พัฒนาแนวทางการดูแลมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
    (ผู้นำเสนอ : ดวงพร วรแสน พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)
การพยาบาลผุ้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายในภาวะฉุกเฉิน
    (ผู้นำเสนอ : ณิชาภา แพทย์เกาะ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กชักจากไข้สูง
    (ผู้นำเสนอ : สิทธิชัย จำปาศิลป์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
    (ผู้นำเสนอ : สาคร บุญสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ
    (ผู้นำเสนอ : ปฐมพงษ์ กื๋อกระโทก พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)
การดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
    (ผู้นำเสนอ : พรรณพิลาศ คำแหง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)
ศึกษาภาวะสุขภาพวัยรุ่นที่เข้ารับบริการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : นาตยานี เซียงหนู พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพัันธ์ในวัยรุ่น: กรณีศึกษาติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับโรคหนองใน
    (ผู้นำเสนอ : ณิชกมล กรึ่มพิมาย พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
    (ผู้นำเสนอ : ชุตินันท์ แต่งแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)
การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน
    (ผู้นำเสนอ : กิตติภรณ์ บาลโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพ 5)
แนวทางพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง
    (ผู้นำเสนอ : ศินาท แขนอก พยาบาลวิชาชีพ 5)
การศึกษาสถานการณ์ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : นลินี ซอมตะคุ พยาบาลวิชาชีพ 6 ว.)
การพยาบาลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
    (ผู้นำเสนอ : นุจรี อาจสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพ 6 ว.)
ภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : ชัชฎา ประจุดทะเก พยาบาลวิชาชีพ 6 ว.)
พัฒนาแนวทางคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
    (ผู้นำเสนอ : อัมพร สมพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ 5)
การใช้เดือยสำเร็จรูปชนิดนำแสงในฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน และการใช้ส่วนเชื่อมต่อ (attachment)ระหว่างรากฟันธรรมชาติกับฟันปลอมทั้งปากชนิด ถอดได้
    (ผู้นำเสนอ : ญาณิณี ลิ้มมงคล ทันตแพทย์ 6)
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
    (ผู้นำเสนอ : ภาวิณี อร่ามเจริญรัตน์ เภสัชกร 6)
เท็มโพโรแมนดิบิวลาร์ ดิสออร์เดอร์ (Temporomandibular disorders)
    (ผู้นำเสนอ : จุฑามาศ เทพไชย ทันตแพทย์ 6)
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : อรทัย วงศ์พิกุล พยาบาลวิชาชีพ 6 ว.)
การให้การพยาบาลมารดาตกเลือดหลังคลอด
    (ผู้นำเสนอ : นัชรี สุขเกษม พยาบาลวิชาชีพ 6 ว.)
ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบทางสาวกลางต่อความวิตกกังวลของหญิงระหว่างตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : ธิฏิญาศ์ภัค อัครวศิน พยาบาลวิชาชีพ 6 ว.)
การให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถใช้ยาตามสั่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : ภาวิณี อร่ามเจริญรัตน์ เภสัชกร 5)
ผลของการตั้งครรภ์และคลอดในมารดาวัยรุ่นและมารดาวัยผู้ใหญ่
    (ผู้นำเสนอ : ทรงคุณ ศรีดวงโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
การศึกษาโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย จังหวัดนครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวนพวรรณ หมื่นน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
    (ผู้นำเสนอ : นางสินีนารถ โรจนานุกูลพงศ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
ความรู้ เจตคติของมารดาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวนิตย์ติญา ดวงใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวประดับ ศรีหมื่นไวย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวกาญจนรัตน์ หาญทองหลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืดและการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วย Asma
    (ผู้นำเสนอ : นางพูลสุข ปลัดชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วนลงพุงร่วมกับโรคความดันโลหิตสูงและข้อเข่าเสื่อม
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวสันธนี ขโลปถัมภ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
การพยาบาลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ร่วมกับไขมันในเส้นเลือดสูงและภาวะร้อน
    (ผู้นำเสนอ : นางสาววนิดา แสวงผล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกระยะช๊อก
    (ผู้นำเสนอ : นางสาววารุณี นาดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
ประสิทธิผลของโครงการเด็กสนุกสุขสันต์พร้อมกันขยันแปรงฟัน
    (ผู้นำเสนอ : นางรุ่งนภา สนิทรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
การพัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวอัมพร สมพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวนฤมล โอ้สวนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
แบบแผนการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในภาวะฉุกเฉิน
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวจตุพร ติคำรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักตัวน้อย
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวขนิษฐา ชมภูทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กหอบหืด
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวจิตนา ปลัดครบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารส่วนบน
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวสุกัญญา วัชรประทีป พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก
    (ผู้นำเสนอ : นางสาววาริษา โตแทนสมบัติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารกับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ เขตการสาธารณสุขที่ 13
    (ผู้นำเสนอ : นายนิพนธ์ เสียงเพราะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของประชาชนในเขตพื้นที่การสาธารณสุขที่ 13
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวปิยมาภรณ์ โล่ห์ทวีมงคล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
แบบแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวอัญชลี ภูมิจันทึก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
    (ผู้นำเสนอ : นางสาวเด่นนภา ปัดทุม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)