ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
Get Adobe Flash player


ผลงานวิจัยทั้งหมด (Click)

 ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2561

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2561
การประเมินวัฏจักรชีวิตการจัดการสิ่งปฏิกูล พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (12_07_2561) (สาธารณะ)
การวิเคราะห์ผลการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 9 (12_07_2561) (สาธารณะ)
ประสิทธิผลของรูปแบบบริการตรวจวินิฉัยก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงธาลัสซีเมีย จังหวัดนครราชสีมา (12_07_2561) (สาธารณะ)
การประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบริเวณจุดผ่านแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ (17_07_2561) (สาธารณะ)
การวิจัยประเมินผลการจัดการเชิงกลยุทธ์กระบวนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสู่ตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 9 (20_07_2561) (สาธารณะ)
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางซึ่งมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา (25_07_2561) (สาธารณะ)
การประเมินผลการตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน อี ดร (สาธารณะ)