ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
Get Adobe Flash player


ผลงานวิจัยทั้งหมด (Click)

 ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2560

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2560
การศึกษาสถานการณ์ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในคลินิคผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(27_12_2560) (สาธารณะ)
ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา(09_01_2561) (สาธารณะ)
สภาวะสุขภาพผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(15_03_2561) (สาธารณะ)