ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
Get Adobe Flash player


ผลงานวิจัยทั้งหมด (Click)

 ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2559

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2559
การพัฒนาระบบตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 (สาธารณะ)
การสร้างบุคคล องค์กรต้นแบบตามนโยบายสาธารณะต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) เขตนครชัยบุรินทร์ (สาธารณะ)
การศึกษาสถานการณ์ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (สาธารณะ)