ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
Get Adobe Flash player


ผลงานวิจัยทั้งหมด (Click)

 ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2558

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2558
The Distribution of the Three Target Thalassemia genes through GIS Visualization for Thalassemia Management Case study Nakhon Chai Bu Rin area, Northeast of Thailand (สาธารณะ)
The Effectiveness of a Thalassemia Prevention and Control Program at Nakhon Ratchasima Province (สาธารณะ)
The Efficacy of Immunochromatographic Strip Test for Screening of a–Thalassemia 1 carriers at Community Hospitals and Referral Laboratory Centers (สาธารณะ)
การศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (สาธารณะ)
ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ ในเขตสุขภาพที่ 9 (สาธารณะ)
การประเมินผลสถานะสุขภาพของเขตบริการสุขภาพที่ 9 โดยการสำรวจแบบเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2557 (สาธารณะ)