ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย
Get Adobe Flash player


งานพัฒนาวิชาการ (Click)

 หนังสือประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการเรียนรู้การวิจัย วช (16/03/59) 
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการวิจัย (Research Manager: RM) รุ่นที่ 6-9 (16/03/59) 
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ประจำปี 2558(14/03/59) 
 ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand quality conferrence&The 17 symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2559 (04/02/59) 
 ขอความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 (21/01/58) 
 ขอเชิญสมัครสมาชิกเว็บไซด์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Explore) (18/12/58) 
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการเรียนรู้การวิจัย วช (17/11/58) 
 ขอเชิญประชุมนักวิจัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการ national Health Promotion research (12/11/58) 
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2558 (12/11/58) 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน รอบ 2 (29/10/58) 
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ" การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM)ประจำปี 2559 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2558-มีนาคม 2559) (28/10/58) 
 การเสนอของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย วช.ประจำปี 2559(26/08/28) 
 การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)และเปิดเผยข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS สู่สาธารณะ (26/08/58) 
 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ The First ASEAN Conferrence on Impact Assessment and Mitigation themed :Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development(26/08/58) 
 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
 รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ (22/07/2558) 
 การเสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (22/07/2558) 
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 8 
 ขอเลื่อนการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 
 แจ้งผลการคัดเลือกผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558(15/06/2558) 
 ขอความร่วมมือตรวจสอบและส่งรายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 15(15/05/2558) 
 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (9/06/2558) 
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558(26/05/2558) 
 ขอแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (15/05/2558) 
 ขยายระยะเวลาส่งผลงานวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 (07/05/2558) 
 ชอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อการนำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558(28/04/2558) 
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14/2558 (16/04/2558) 
 ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The CoChane Systematic Reviews: How to use and get involved"(07/04/2558) 
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558: สุขภาพผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 2015 (7/04/2558) 
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อร่วมนำเสนอและเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558(2/04/2558) 
 สำนักสถิติแห่งชาติ: สรุปผลที่สำคัญการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557(30/03/2558 
 ขอประชาสัมพันธ์เพื่อส่งผลงานประกวดรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ครั้งที่ 8 และสมัครเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R(20/03/2558) 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conferrence "Stem Cells :Development&Management" (18/03/2558) 
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (18/03/2558) 
 ขอส่งโครงการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พศ 2558 และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พศ.2558 (18/03/2558) 
 ขอความร่วมมือแจ้งความต้องการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของหน่วยงาน (05/03/2558) 
 ขอส่งวารสารศูนย์อนามัยที่ 6 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(23/02/2558) 
 การสนับสนุนเงินให้เปล่า (Small Grants)สำหรับการดำเนินการวิจัยด้านคุณภาพ (13/02/2558) 
 ขอแจ้งปฏิทินการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ (แบบปกติ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี(12/028/2558) 
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปกิบัติการ เรื่อง รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่ 17(12/02/2558) 
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบาดวิทยาประยุกต์ ครั้งที่ 31 (30/01/2558) 
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Data Analysis and Scientific Writing Workshop รุ่นที่ 5 (22/01/2558) 
 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 15 ปีงบประมาณ 2558 (22/01/2558) 
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมกรมอนามัย (22/01/2558) 
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 (22/01/58) 
 ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ (16/01/58) 
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558 (14/01/2558) 
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (06/01/2558) 
 ขอส่งรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ (27/12/2557) 
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม(03/12/2557) 
 ขอส่งสรุปการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557(17/11/2557) 
 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ กรมอนามัย ครั้งที่ 1 และขอข้อมูลการดำเนินงานฯ 
 รับเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข